"Ավանտա" ստոմատոլոգիական կլինիկա

 

«Ավանտա» թարգմանաբարնշանակումէառաջ: Սահստակորենարտացոլումումէմերբժշկականկենտրոնիորդեգրածուղղությունը,այնէ՝դեպիմիայնառավելառաջադեմեւնորարարականբժշկականտեխնոլոգիաներ: 
2002 թ«Ավանտա»կիլինիկայիհիմնադրմանհիմնականնպատակնէրՀայաստանիՀանրապետությունումզարգացնելևխթանելստոմատոլոգիայիբնագավառումժամանակակիցտեխնոլոգիաներիկիրառումը: 
Տարիներիընթացքում, Ժամանակակիցստոմատոլոգիայիկլինիկականկենտրոնը, որը 2004 թ. վերանվանվեցԱտամնաբուժականիմպլանտոլոգիայի«Ավանտա»կենտրոն, - հազարավորմերքաղաքացիներինևմերերկրիայցելուներինէնվիրելառողջևանկաշկանդժպիտներ: 
Մերկենտրոնըհագեցածէգերմանականամենաժամանակակիցատամնաբուժականսարքավորումներովևախտորոշմանթվայինտեխնոլոգիաներով, որըխոսումէորակիիրականչափանիշներիմասին: 
Այսօրմերկլինիկայումհիվանդներըկարողենստանալցանկացածտիպիատամիխնամք՝ամբողջծավալով, սկսածմանրամասնախտորոշմամբևպլանավորմամբմինչևատամներիբուժմամբառաջատարհիգիենտիստների, թերապևտների, օրթոպեդների, վիրաբույժների, օրթոդոնտիստների, իմպլանտոլոգներիեւատամնատեխնիկներիկողմից: 
Մերաշխատանքիհիմնականառանցքըատամնաբուժականիմպլանտացիանէ: Մենքկիրառումենքբոլորտեսակներնումեթոդները, պարզիցմինչևամենաբարդ, աշխատումենքվերջին 3D տեխնոլոգիաներով: 
Սակայն, մերամենամեծնվաճումընվիրյալբժիշկներիթիմնէ, որըպատրաստէանդադարաշխատելմինչևցանկալիարդյունքինհասնելը, այնէ՝անկաշկանդժպիտևբավարարվածայցելու: 
Մերբժիշկներըշարունակաբարմասնակցումենորակավորմանտարբերդասընթացների, բազմաթիվմիջազգայինհամագումարներիևկոնֆերանսների: Միայնդրանցթվարկումըավելիքանմեկէջկզբաղեցնի: Դուքկարողեքծանոթանալմերբժիշկներիվկայականներին, դիպլոմներինևորակավորումներին՝այցելելովմերկլինիկա:
Մեկայլկարևորգործոնէհաճախորդներիհետընդհանուր«լեզու»գտնելուունակությունը՝թե՛բառացիորեն, ևթե՛փոխաբերականիմաստներով: Մերկլինիկայումմենքխոսումենք 6 լեզուներով: 
Այսօր«Ավանտան»ծառայություններէմատուցումօտարերկրյադեսպանություններիեւմիջազգայինտարբերկազմակերպություններիաշխատակիցներիհամար: 
Հիմնադրմանօրվանիցիվեր, մենքկազմակերպելելենքհամաժողովներ, սեմինարներևդասընթացներտարբերթեմաներով, որոնցումընդգրկվելեննաևմերարտասահմանյանգործընկերները: 
Սերևնվիրվածությունմասնագիտությանը, զարգանալուանսահմանցանկություն, գեղագիտականեւգործառնականարդյունքներըառավելագույնիհասցնելուձգտում, կոլեգաներիհետգիտելիքներովուհմտություններովկիսվելուպատրաստակամություն, ահաայնամենը, որը, թերեւս, համառոտբայցճշմարտացիորենբնութագրումէ«Ավանտա»կլնինիկան: Այո, մենքայսիսինենք: 
Այնպեսոր, եթեկիսումեքբիզնեսիհանդեպմերմոտեցումը, այցելե՛քմեզ, ևմենքընկերներկդառնանք: 
ՄերկլինիկայիղեկավարըԻմպլանտոլոգներիհայկականասոցիացիայինախագահ, գիտություններիթեկնածու, դոցենտԿարենԼևոնիԳրիգորյաննէ : 
Նակլինիկականպրակտիկայումատամնաբուժականիմպլանտիներդրմանհեղինակնէ, ունի 15 - իցավելիգյուտերիարտոնագրերիմպլանտացիայիևպրոստոդոնտիքսիոլորտներում, ավելիքան 40 գիտականհոդվածներիհեղինակէ, ունի 17 տարվափորձիմպլանտացիայիոլորտում: ՕսեօինտեգրացիայիԵվրոպականասոցիացիայիևմիշարքայլառաջադեմընկերակցություններիանդամէ:
Ծառայություններ
Օրթոդոնտիա (ցանկացածտարիքի) 
- Բրեկետայինհամակարգ
- ԱնտեսանելիՕրթոդոնտիա - Invisiline
- Պարոդոնտիտիդեպքումատամներիուղղում 
- ՊրոթեզավորմանՕրթոդոնտիականնախապատրաստում 
Թերապիա 
- Ատամներսպիտակեցում
- Կարիեսիբուժում
- Բարդացածկարիեսիբուժում 
- Ատամներիդեֆեկտներիվերականգնում 
- Ատամներիէսթետիկվերականգնում
- Երեսպատում
Օրթոպեդիա 
- Իմպլանտովպրոթեզավորում
- Պրոթեզավորմումոչմետաղայինկերամիկայով "Procera" ցիրկոնիումիօքսիդիհիմանվրա
- Կերամիկականերեսպատում
- Մետաղապլաստեկերամիկականպրոթեզներ
- Շարժականատամնաշար
- "Cerec" տեխնոլոգիա–ՆՈՐ
Վիրաբուժություն 
- Ցանկացածտեսակիևբարդությանիմպլանտացիա 
- Իմպլանտացիոնզանազանհամակարգեր (Նոբել BIOCARE եւայլն) 
- Կոսմետիկեւռեկոնստրուկտիվպերիոդոնտալվիրաբուժության 
- Ատամիհեռացում
- Վիրաբուժականհամալիրկոնսուլտացիա 
Պերիոդոնտոլոգիա 
- Պերիոդոնտայինհիվանդությանբուժմանհամալիրմոտեցում
Հիգիենաեւկանխարգելում 
- Բերանիխոռոչիհիգիենիկբուժում
- Կարիեսիկանխարգելում 
- Հղիներիհամարնախատեսվածծրագիր
Ախտորոշում 
- Թվայինօրթոպանտոմոգրաֆիա
- Ռադիովիզիոգրաֆիա
- Էլեկտրոօրդոնոմետրիա
Ստոմատոլոգիականտուրիզմ 
- Առցանցխորհրդատվություն
- Տեղափոխումևտեղավորումօդանավակայանիցհյուրանոց
- Գիդթարգմանիչ
- ԷքսկուրսիաՀայաստանիգեղատեսիվվայրերով
Կարգախոս. Գեղեցկությունըմերմասնագիտություննէ

''Ավանտա'' թարգմանաբար նշանակում է առաջ: Սա հստակորեն արտացոլում է մեր բժշկական կենտրոնի որդեգրած ուղղությունը, այն է ՝ դեպի միայն առավել առաջադեմ և նորարարական բժշկական տեխնոլոգիաներ:  2002 թ-ին "Ավանտա" կիլինիկայի հիմնադրման հիմնական նպատակն էր Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացնել և խթանել ստոմատոլոգիայի բնագավառում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը:  Տարիների ընթացքում ժամանակակից ստոմատոլոգիայի կլինիկական , որը  2004 թ-ին. վերանվանվեց ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի "Ավանտա" կլինիկա, - հազարավոր մեր քաղաքացիներին և մեր երկրի այցելուներին է նվիրել առողջ և անկաշկանդ ժպիտներ: Մեր կլինիկան հագեցած է գերմանական ամենաժամանակակից ատամնաբուժական սարքավորումներով և ախտորոշման թվային տեխնոլոգիաներով, որը խոսում է որակի իրական չափանիշների մասին: Այսօր մեր կլինիկայում հիվանդները կարող են ստանալ ցանկացած տիպի ատամի խնամք՝ ամբողջ ծավալով, սկսած մանրամասն ախտորոշմամբ և պլանավորմամբ մինչև ատամների բուժմամբ առաջատար հիգիենտիստների, թերապևտների, օրթոպեդների, վիրաբույժների, օրթոդոնտիստների, իմպլանտոլոգների և ատամնատեխնիկների կողմից: Մեր աշխատանքի հիմնական առանցքը ատամնաբուժական իմպլանտացիան է: Մենք կիրառում ենք բոլոր տեսակներն ու մեթոդները, պարզից մինչև ամենաբարդ, աշխատում ենք վերջին 3D տեխնոլոգիաներով: Սակայն, մեր ամենամեծ նվաճումը նվիրյալ բժիշկների թիմն է, որը պատրաստ է անդադար աշխատել մինչև ցանկալի արդյունքին հասնելը, այն է՝ անկաշկանդ ժպիտ և բավարարվածայցելու: Մեր բժիշկները շարունակաբար մասնակցում են որակավորման տարբեր դասընթացների, բազմաթիվ միջազգային համագումարների և կոնֆերանսների: Միայն դրանց թվարկումը ավելի քան մեկ էջ կզբաղեցնի: Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր բժիշկների վկայականներին, դիպլոմներին և որակավորումներին՝ այցելելով մեր կլինիկա: Մեկ այլ կարևոր գործոն է հաճախորդների հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակությունը՝ թե՛ բառացիորեն, և թե՛ փոխաբերական իմաստներով: Մեր կլինիկայում մենք խոսում ենք 6 լեզուներով: Այսօր Ավանտան ծառայություններ է մատուցում օտարերկրյա դեսպանությունների և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար: Հիմնադրման օրվանից ի վեր, մենք կազմակերպել ենք համաժողովներ, սեմինարներ և դասընթացներ տարբեր թեմաներով, որոնցում ընդգրկվել են նաև մեր արտասահմանյան գործընկերները: Սեր և նվիրվածություն մասնագիտությանը, զարգանալու անսահման ցանկություն, գեղագիտական և գործառնական արդյունքները առավելագույնի հասցնելու ձգտում, կոլեգաների հետ գիտելիքներով ու հմտություններով կիսվելու պատրաստակամություն, ահա այն ամենը, որը, թերևս, համառոտ բայց ճշմարտացիորեն բնութագրում է "Ավանտա" ստոմատոլոգիական կլնինիկան: Այո, մենք այսպիսին ենք: Այնպես որ, եթե կիսում եք բիզնեսի հանդեպ մեր մոտեցումը, այցելե՛ք մեզ, և մենք ընկերներ կդառնանք: Մեր կլինիկայի ղեկավարը Իմպլանտոլոգների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Կարեն Լևոնի Գրիգորյանն է :  Նա կլինիկական պրակտիկայում ատամնաբուժական իմպլանտիներ դրման հեղինակն է, ունի 15 - ից ավելի գյուտերի արտոնագրեր իմպլանտացիայի և պրոստոդոնտիքսի ոլորտներում, ավելիքան 40 գիտական հոդվածների հեղինակ է, ունի 17 տարվա փորձ իմպլանտացիայի ոլորտում: Օսեօինտեգրացիայի Եվրոպական ասոցիացիայի և մի շարք այլ առաջադեմ ընկերակցությունների անդամ է:

Ծառայություններ

 
Օրթոդոնտիա (ցանկացածտարիքի)

- Բրեկետային համակարգ

- Անտեսանելի Օրթոդոնտիա - Invisiline

- Պարոդոնտիտի դեպքում ատամների ուղղում 

- Պրոթեզավորման Օրթոդոնտիական նախապատրաստում 

Թերապիա 

- Ատամների սպիտակեցում

- Կարիեսի բուժում

- Բարդացած կարիեսի բուժում

- Ատամների դեֆեկտների վերականգնում

- Ատամների էսթետիկ վերականգնում

- Երեսպատում

Օրթոպեդիա 

- Իմպլանտով պրոթեզավորում

- Պրոթեզավորում ոչ մետաղային կերամիկայով "Procera" ցիրկոնիումի օքսիդի հիման վրա

- Կերամիկական երեսպատում

- Մետաղապլաստե կերամիկական պրոթեզներ

- Շարժական ատամնաշար

- "Cerec" տեխնոլոգիա ՆՈՐ

Վիրաբուժություն 

- Ցանկացած տեսակի և բարդության իմպլանտացիա

- Իմպլանտացիոն զանազան համակարգեր (Նոբել BIOCARE եւայլն)

- Կոսմետիկ և ռեկոնստրուկտիվ պերիոդոնտալ վիրաբուժության

- Ատամի հեռացում

- Վիրաբուժական համալիր կոնսուլտացիա

Պերիոդոնտոլոգիա 

- Պերիոդոնտային հիվանդության բուժման համալիր մոտեցում

Հիգիենաեւկանխարգելում 

- Բերանի խոռոչի հիգիենիկ բուժում

- Կարիեսի կանխարգելում

- Հղիների համար նախատեսված ծրագիր

Ախտորոշում 

- Թվային օրթոպանտոմոգրաֆիա

- Ռադիովիզիոգրաֆիա

- Էլեկտրոօրդոնոմետրիա

Ստոմատոլոգիական տուրիզմ 

- Առցանց խորհրդատվություն

- Տեղափոխում և տեղավորում օդանավակայանից հյուրանոց

- Գիդ թարգմանիչ

- Էքսկուրսիա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերով


Կարգախոս. Գեղեցկությունը մեր մասնագիտությունն է

“Ավանտա” ստոմատոլոգիայի կլինիկա

Հեռախոսահամար

(+374 10) 52 11 95

Էլ.հասցե

avantaclinic@gmail.com

Հասցե

ՀՀ, ք. Երևան, Զաքիյան 5

Կայք`

www.avanta.am

Աշխ. ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ, 10:00-19:00 Շաբաթ, 11:00-15:00

Հեռախոսահամար

(+374-10) 52 84 34

Էլ.հասցե

avantaclinic@gmail.com

Հասցե

ՀՀ, ք. Երևան, Իսահակյան 8

Ցանկանու՞մ եք ներկայացված լինել կայքում

Գրանցեք ձեր ընկերության տվյալները և մենք կստեղծենք էջ Ձեզ համար բացարձակապես անվճար: Հարցերի և առաջարկնմերի դեպքում կարող եք զանգահարել մեզ հետևյալ հեռախոսահամարներով +37491 650 555

Ավելացրեք ձեր ընկերությունն ԱՆՎՃԱՐ